วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บทบาทหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด
 2. บริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ
 3. บูรณาการกิจกรรม โครงการ แผนงานและการทำงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
 4. วางแผน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน การพัฒนาสัมมาชีพชุมชน การพัฒนาหมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนากองทุนชุมชน องค์กรการเงินชุมชน การบริหารจัดการทุนชุมชน ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 5. สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามบทบาทหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ
 6. ดำเนินการจัดการความรู้ของบุคลากรและชุมชน สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แนะนำในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน
 7. สนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ประสานและสนับสนุนการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลพื้นฐานระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ชุมชน (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน : จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน : กชช. 2ค)
 8. ให้บริการข้อมูลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศชุมชน สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์พร้อมใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดคลังข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (ฺBig Data)
 9. รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน
 10. ประสานความร่วมมือและปฏิบติงานร่วมกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และการทำงานให้มีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 11. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสารงานพัฒนาชุมชน
 12. บริหารและดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารแผนงานและงบประมาณ งานการพัสดุ การเงินและบัญชี
 13. เสริมสร้างธรรมาภิบาลภายในองค์การ
 14. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ (Mission)

 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
 2. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่ประชาชนและชุมชน
 3. สร้างความร่วมมือและส่งเสริมบทบาทเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชนให้ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
 4. พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีอุดมการณ์และเชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน

กลยุทธ์ (Strategy)

 1.  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
  • เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
  • ยกระดับขีดความสามารถชุมชนมุ่งสู่อนาคตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
 2. การส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
  • สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
  • ส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชนหนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
  • แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำด้วยปฏิบัติการเชิงรุกแบบมุ่งเป้า
 3. การสร้างความร่วมมือและส่งเสริมบทบาทเครือข่ายการพัฒนาชุมชนทั้งในและต่างประเทศ
  • สร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนด้วยประชาชนที่มีสมรรถนะสูง
  • ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
 4. การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีอุดมการณ์และเชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน
  •  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพ
  • ยกระดับองค์กรให้มีสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

(Visited 195 times, 1 visits today)