โครงสร้างบุคคลากร

นางโสภี อภิจารี

พัฒนาการอำเภอชุมตาบง

นางหทัยรัตน์ ทิวงค์ษา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอภิญญา หลวงกิจจา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจิราภรณ์ สมศรี

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

(Visited 588 times, 1 visits today)