ประวัติความเป็นมา

อำเภอชุมตาบงตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว ในปี พ.ศ. 2535ทางราชการได้จัดตั้งกิ่งอำเภอแม่วงก์ขึ้นซึ่งรวมพื้นที่ตำบลห้วยน้ำหอมไว้ด้วย และตำบลห้วยน้ำหอมได้แยกหมู่บ้านบางแห่งตั้งเป็นตำบลชุมตาบงและตำบลปางสวรรค์ในปีต่อมา จนกระทั่งสองตำบลนี้ได้รับการจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอชุมตาบง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอลาดยาว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1มิถุนายน พ.ศ. 2540 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม ปีเดียวกัน และในวันที่ 24สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอชุมตาบง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8กันยายน ปีเดียวกัน 

ปัจจุบันอำเภอชุมตาบง แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2ตำบล 23หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลชุมตาบง มี 12หมู่บ้าน และตำบลปางสวรรค์ มี 11 หมู่บ้าน อำเภอชุมตาบง มีเนื้อที่ประมาณ 379.0 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 75 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอแม่วงก์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอลาดยาว ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสว่างอารมณ์และอำเภอลานสัก (จังหวัดอุทัยธานี) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแม่เปิน

 อำเภอชุมตาบง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากชาวอำเภอชุมตาบงได้อพยพถิ่นที่อยู่มาจากภาคต่างๆ ทำให้มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมจากภาคและพื้นที่ต่างๆ มากมาย เช่น ๑. การแต่งกาย ส่วนใหญ่ นำผ้ามัดย้อมและผ้าทอมาตัดเสื้อผ้า ๒. ภาษา ส่วนใหญ่จะพูดภาษาอีสานและภาษาภาคกลาง (ลาวครั่ง)๓. อาหารการกิน ที่อพยพมาจากอีสานจะรับประทานข้าวเหนียว

(Visited 5,023 times, 1 visits today)