ประชุมคณะทำงาน E3 ด้านสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ วันที่ 7 ธันวาคม 2565

เข้าชม 1 ครั้ง

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ว่าที่ร้อยตรีบัญหาร บุญมี นายอำเภอชุมตาบง มอบหมายให้ นางหทัยรัตน์ ทิวงค์ษา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอชุมตาบง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน E3 ด้านสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากฯ ปี 2566

💪 Chance For Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📷 สถานีข่าว CNS พช.ชุมตาบง รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)