ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพสตรี และผู้ประกอบการ OTOP วันที่ 8 ธันวาคม 2565

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 8 ธันวาคม 2565

นางหทัยรัตน์ ทิวงค์ษา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอชุมตาบง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทอเสื่อกกชุมตาบง เพื่อแนะนำพื้นที่ทำการตลาดและจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่ม และได้ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดของสตรี หมู่ที่ 10 บ้านเขาจั๊กจั่น เพื่อติดตาม ให้กำลังใจ และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าและช่องทางการตลาด

💪 Chance For Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📷 สถานีข่าว CNS พช.ชุมตาบง รายงาน

(Visited 5 times, 1 visits today)