โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตผ้าทอ งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครสวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

เข้าชม 11 ครั้ง

อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพผ้าทอมือ โดยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตผ้าทอ งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครสวรรค์ ประเภทเงินอุดหนุน ประจำปี 2565 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจากกลุ่มทอผ้าจำนวน 6 อำเภอ รวม 20 คน การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2565 รวมระยะเวลา 5 วัน ณ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง ซึ่งเป็นการเรียนรู้เรื่องการย้อมสีธรรมชาติ และการทอผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา โดยวันนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ นางพัฒน์นรี ธนะพิมพ์เมธา นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ นางโสภี อภิจารี พัฒนาการอำเภอชุมตาบง และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ร่วมกิจกรรมในวันนี้ โดยวิทยากรให้ความรู้เทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ จากนายภูริพัฒน์ กองทรัพย์ กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร และการทอลายขิดฯ จากศูนย์หม่อนไหมเขต 4 นครราชสีมา ซึ่งการดำเนินโครงการฯครั้งนี้ มุ่งหวังให้กลุ่มทอผ้าในจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำความรู้ไปพัฒนา และออกแบบลวดลาย เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือของสมาชิกเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับครอบครัว ชุมชนต่อไป

(Visited 11 times, 1 visits today)