ข้อมูล จปฐ.

 • E-book รายงานคุณภาพชีวิตคนชุมตาบง จากข้อมูล จปฐ. ปี 2565  Download 
 • สรุปผลข้อมูล จปฐ.ระดับอำเภอ ประจำปี 2565
  • สรุปผล จปฐ. ระดับอำเภอ ปี 2565  Download
  • รายได้เฉลี่ย ปี 2565  Download
  • จำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุ Download
  • จำนวนครัวเรือนประชากรจำแนกรายหมู่บ้าน  Download
  • ครัวเรือนตกเกณฑ์ตัวชี้วัดรายได้Download
  • ครัวเรือนตกเกณฑ์ตัวชี้วัดคนอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่มีอาชีพและรายได้  Download
 • สรุปผลข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ ประจำปี 2564
  • สรุปผล จปฐ. ระดับอำเภอ ปี 2564  Download
  • รายได้เฉลี่ย ปี 2564 Download
  • จำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุ Download
  • จำนวนครัวเรือนประชากรจำแนกรายหมู่บ้าน Download
 • แบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ปี 2560-2564  ฉบับเต็มDownload
 • แบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ปี 2564 ฉบับย่อ  Download
(Visited 64 times, 1 visits today)