คำสั่ง

 • ขจัดความยากจน
  • คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจน อำเภอ Download
  • คำสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจน ตำบล Download
  • คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบครัวเรือน  Download
 • จปฐ./กชช.2ค
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. อำเภอ Download
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบล Download
  • คำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. Download
 • องค์กรสตรี
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน Download
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล Download
 • กลุ่ม/องค์กร
  • คำสั่งแต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน ปี 2566-2569  Download
(Visited 107 times, 1 visits today)