คลิปวีดิโอ

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ Youtube
  •  สรุปผลการขับเคลื่อนขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ (TPMAP) Click
  • คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2565 ประเภทสำนักงานเลขานุการฯอำเภอ Click
  • คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี2565 ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนตำบล : มีหนี้อย่างมีสุข Click
  • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตผ้าทอมือ  Click 
  • กิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้า Click
  • สตรีกับชีวิตวิถีใหม่ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565 click
  • การสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน Click
  • ผู้นำการเปลี่ยนแปลง EP 1 เข้าใจ  Click
  • ผู้นำการเปลี่ยนแปลง EP2 เข้่าถึง Click
  • ผู้นำการเปลี่ยนแปลง EP3 พัฒนา Click
  • คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2563 Click
  • พช.พาไปดูปูนา Click
  • โครงการอาหารดี อาชีพดีมีสุข ปี 2562 Click
  • หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปี 2562 บ้านหนองกระโดน หมู่ 12 ต.ชุมตาบง Click
(Visited 26 times, 1 visits today)