กข.คจ.

 • ทะเบียนหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) Download
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและใช้จ่ายเงิน กข.คจ. พ.ศ. 2553  Download
 •  แบบฟอร์มต่างๆ
  • แบบขอยืมเงินครัวเรือนเป้าหมาย   Download
  • แบบเสนอโครงการ Download
  • แบบสัญญายืมเงินทุน Download
  • แบบรับเงินยืม Download
  • แบบรับคืนเงิน Download
(Visited 27 times, 1 visits today)