โครงสร้างบุคคลากร

นายสมพงศ์ ผลไพร

พัฒนาการอำเภอชุมแสง

นางสาวปิยะพรรณ ทรงสุรางค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลทับกฤชใต้ และตำบลพิกุล

นางนิตติยา ทองยิ้ม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลไผ่สิงห์ ตำบลหนองกระเจาและตำบลบางเคียน
นางชนัษฎา เกิดปาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพันลาน ตำบลท่าไม้ และเทศบาลเมืองชุมแสง
นางสาวสุภาพร ศิลาพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเกยไชย และตำบลโคกหม้อ
นางสุกัญญา ดวงตาเสือ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลทับกฤช ตำบลฆะมัง และเทศบาลตำบลทับกฤช
(Visited 472 times, 1 visits today)