ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาเมืองชุมแสง

      อำเภอชุมแสง เป็นอำเภอเก่าแก่อำเภอหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ แต่เดิมอยู่ในความปกครองของอำเภอเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ต่อมาทางราชการได้แบ่งท้องที่การปกครองจัดตั้งป็นตำบลเกยไชย จนกระทั่งในปี พ.ศ.2446 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศฐานะขึ้นเป็นอำเภอโดยเรียกชื่อว่า "อำเภอพันลาน" เนื่องจากตั้งอยู่ที่พันลาน (ปัจจะบันคือหมู่ที่ 4 ตำบลพันลาน) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจาก "อำเภอพันลาน" มาเป็น "อำเภอเกยไชย"  ในปี 2458 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งอยู่ที่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่านที่บ้านชุมแสงซึ่งอยู่ตรงข้ามกับตลาดชุมแสง จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก "อำเภอไชย" มาเป็น "อำเภอชุมแสง" และในปี 2511 อาคารที่ว่าการอำเภอชุมแสง เริ่มมีสภาพที่ทรุดโทรมมากประกอบด้วยกับที่ตั้งเดิมราษฎรไปติดต่อราชการไม่สะดวกนัก ทางหมู่ 17 ตำบลเกยไชย จนถึงปัจจุบัน คำว่า "ชุมแสง" มีผู้เล่าต่อ ๆ กันมาเป้น 2 ทาง คือ ต้นไม้ชนิดนี้ เรียกว่า "ต้นชุมแสง" มีลักษณะคล้ายกับต้นแจง สมัยก่อนมีขึ้นอยู่ทั่วไปใบคล้าย ใบมะปราง เขียวชะอุ่มตลอดปี โบราณใช้ทำยารักษาโรคพรายเลือดลมสตรี ผลของต้นชุมแสงชาวบ้านจะเก็บไปใช้เป็นลูกกระสุนสำหรับธนู ต้นชุมแสงจึงเป็นสัญลักษณ์ประจำถิ่นต่อมา ได้ใช้เป็นชื่อบ้านเรียกว่า "บ้านชุมแสง" สมัยพระเจ้าตากสินนำกองทัพออกทำการปราบก๊กต่าง ๆ ได้ตั้งค่าย และเป็นที่สะสมอาวุธยุทโธปกรณ์ หรือคลีงแสง สำหรับปราบก๊กเจ้าเมืองพิษณะโลก ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณที่ตั้งค่ายแห่งนั้นว่า "คลังแสง" และต่อ ๆ มาได้เรียกเพี้ยเป็น "ชุมแสง"

      พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มดินเหนียว มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่ แม่น้ำน่าน ไหลผ่านตำบลฆะมัง พิกุล เกยไชย พันลาน โคกหม้อ ทับกฤช ทับกฤชใต้ และ แม่น้ำยม ไหลผ่านตำบลท่าไม้ ซึ่งแม่น้ำทั้งสองสายไหล มาบรรจบกันที่ตำบลเกยไชย และไปรวมกับแม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์  นอกจากนี้ยังมีลำคลองที่สำคัญ ได้แก่ คลองจระเข้เผือก คลองโพธิ์หนองยาว คลองบางเคียน เป็นต้น และยังมีหนองบึง อีก 25 แห่ง

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อ อำเภอบางมูลนาก และอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ทิศใต้ ติดต่อ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ทิศตะวันออก ติดต่อ อำเภอหนองบัว อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

ทิศตะวันตก ติดต่อ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

การปกครอง

ลักษณะทางภูมิศาสตร์การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 12 ตำบล 126 หมู่บ้าน 9 ชุมชน

ตำบลเกยไชย 17 หมู่บ้าน

ตำบลหนองกระเจา 14 หมู่บ้าน

ตำบลทับกฤช 14 หมู่บ้าน

ตำบลท่าไม้ 15 หมู่บ้าน

ตำบลบางเคียน 14 หมู่บ้าน

ตำบลพิกุล 10 หมู่บ้าน

ตำบลไผ่สิงห์ 10 หมู่บ้าน

ตำบลพันลาน 8 หมู่บ้าน

ตำบลโคกหม้อ 8 หมู่บ้าน

ตำบลฆะมัง 8 หมู่บ้าน

ตำบลทับกฤชใต้ 8 หมู่บ้าน

ตำบลชุมแสง 9 ชุมชน

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบาล 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองชุมแสง และ เทศบาลตำบลทับกฤช

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.) 11 แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

 

อาชีพหลัก ได้แก่ เกษรกรรม เลี้ยงสัตว์ ประมง

อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย

จำนวนธนาคาร มี 6 แห่ง ได้แก่

      ธนาคารออมสิน โทร. 0-5628-2216

      ธนาคารกรุงไทย จำกัด โทร. 0-5628-2103

      ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โทร. 0-5628-2773

      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด โทร. 0-5628-2077 , 0-5628-2544

      ธนาคารทหารไทย โทร. 0-5628-2498 , 0-5628-2499

      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 0-528-2133 , 0-5631-8851

ด้านสังคม

โรงเรียนมัธยม ได้แก่

      รร.ชุมแสงชนูทิศ โทร. 0-5631-8740

      รร.ทับกฤชพัฒนาโทร. 0-5628-2126

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ข้าว,พริก,ผลไม้,สวนปลา,น้ำตาลโตนด,น้ำตาลสด

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำน่าน แม่น้ำยม บึงบอระเพ็ด คลองจระเข้เผือก คลองหนองขอน คลองบ้านลาด คลองโพหนองยาว บึงหลวง

3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่โรงน้ำปลา 2 แห่ง ที่ตั้ง ต.เกยไขยโรงน้ำแข็ง  3 แห่ง   ที่ตั้ง ต.ชุมแสง    และ ต.ทับกฤชใต้ โรงสีข้าว 10 โรง   ที่ตั้ง ต.ชุมแสง ต.พิกุล ต.หนองกระเจา ต.ฆะมัง

ด้านการคมนาคม

-ทางรถไฟ สายกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ มีสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอชุมแสง 3 สถานี ได้แก่ คลองปลากด ทับกฤช และชุมแสง

-ทางรถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 เป็นทางหลัก

-ทางเรือ ตามแม่น้ำยม น่าน(ประชาชนในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำน่านใช้สัญจรไปมาหาสู่กันตามวิถีดั้งเดิม)

ตำบลเกยไชย 17 หมู่บ้าน ตำบลหนองกระเจา 14 หมู่บ้าน ตำบลทับกฤช 14 หมู่บ้าน ตำบลท่าไม้ 15 หมู่บ้าน ตำบลบางเคียน 14 หมู่บ้าน ตำบลพิกุล 10 หมู่บ้าน ตำบลไผ่สิงห์ 10 หมู่บ้าน ตำบลพันลาน 8 หมู่บ้าน ตำบลโคกหม้อ 8 หมู่บ้าน ตำบลฆะมัง 8 หมู่บ้าน ตำบลทับกฤชใต้ 8 หมู่บ้าน ตำบลชุมแสง 9 ชุมชน การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาล 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองชุมแสง และ เทศบาลตำบลทับกฤช องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.) 11 แห่ง

ตำบลเกยไชย 17 หมู่บ้าน

ตำบลหนองกระเจา 14 หมู่บ้าน

ตำบลทับกฤช 14 หมู่บ้าน

ตำบลท่าไม้ 15 หมู่บ้าน

ตำบลบางเคียน 14 หมู่บ้าน

ตำบลพิกุล 10 หมู่บ้าน

ตำบลไผ่สิงห์ 10 หมู่บ้าน

ตำบลพันลาน 8 หมู่บ้าน

ตำบลโคกหม้อ 8 หมู่บ้าน

ตำบลฆะมัง 8 หมู่บ้าน

ตำบลทับกฤชใต้ 8 หมู่บ้าน

ตำบลชุมแสง 9 ชุมชน

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบาล 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองชุมแสง และ เทศบาลตำบลทับกฤช

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.) 11 แห่ง

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ข้าว,พริก,ผลไม้,สวนปลา,น้ำตาลโตนด,น้ำตาลสด

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำน่าน แม่น้ำยม บึงบอระเพ็ด คลองจระเข้เผือก คลองหนองขอน คลองบ้านลาด คลองโพหนองยาว บึงหลวง

(Visited 6,952 times, 1 visits today)