🏫สพอ.ชุมแสง ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting🖥️

📢 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

🌻 เวลา 08.30 น. นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคม ตามโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชนกล่าวรายงาน ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
🌻 ในการนี้ นางอินทุมาลี ปลื้มประมล พัฒนาการอำเภอชุมแสง มอบหมายให้นางสาวอนุสรา ปัญญาทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นายบุญธรรม ทับทิมศรี ปราชญ์ชุมชน ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง  ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมฯ
เพื่อเพิ่มทักษะขีดความสามารถของนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง สู่นักสื่อสารสังคม ขจัดความยากจนโดยใช้พลังชุมชน และเพื่อให้เกิดการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการสร้างภาพลักษณ์และสร้างค่านิยม สร้างพลังสังคม บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย “ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในวัน เวลา ดังกล่าว ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

📻ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง

🌈แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ สองแควยมน่าน น้ำตาลหวานเกยไชย บึงใหญ่บอระเพ็ด🌉

(Visited 6 times, 1 visits today)