⛪สพอ.ชุมแสงดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงฯ🤩 📣📣วันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 🕐 เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสงมอบหมายให้นายกิตติภูมิ พละบุตร พัฒนาการอำเภอชุมแสง พร้อมด้วยนางสาวศรัณยา คำดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงฯ โดยมีนายสมชาติ พูลเขตกิจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จาก ศอ.ปส.จ.นครสวรรค์ และ นว.พช.ชก.กลุ่มงานส่งเสริมฯ สพจ.นครสวรรค์ เป็นวิทยากร รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕– ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าจันทน์ หมู่ที่ ๑ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 📸ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง 🗾แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ สองแควยมน่าน น้ำตาลหวานเกยไชย บึงใหญ่บอระเพ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)