นางอินทุมาลี ปลื้มประมล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอชุมแสง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chumsaeng วันที่ 16 ก.ย. 2565

สพอ.ชุมแสง ร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ TPMAP ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย chumsaeng วันที่

สพอ.ชุมแสง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.อ.) อำเภอชุมแสง

บริการของเรา