รายชื่อหมู่บ้านเศรษบกิจพอเพียง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

การดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอชุมพวง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นต้นมา ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพวงเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา มีทะเบียนฐานข้อมูล ดังนี้

ที่ หมู่บ้าน หมู่ ตำบล อำเภอ ปีที่ได้งบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
1 บ้านยางใน 9 โนนยอ อำเภอชุมพวง 2553 นายณัฐพล รวดเร็ว
2 บ้านประโดก 5 หนองหลัก อำเภอชุมพวง 2554 นายสำราญ ขุนทอง
5 บ้านประสุขชัย 19 ประสุข อำเภอชุมพวง 2554 นายแสวง พิมพ์เงิน
4 บ้านหนองโดน 5 โนนตูม อำเภอชุมพวง 2555 นายธนกฤต ปะวะทัง
3 บ้านหนองปรือสมอ 3 สาหร่าย อำเภอชุมพวง 2556 นายประคอง วนไธสง
7 บ้านยาง 6 ชุมพวง อำเภอชุมพวง 2557 นายเสียง เย็นสบาย
9 บ้านนาสีนวล 5 ท่าลาด อำเภอชุมพวง 2558 นายสำรี แหลมไธสง
10 บ้านสองพี่น้อง 7 โนนตูม อำเภอชุมพวง 2558 นางสมสมัย ยงพะวิสัย
8 บ้านหนองหว้า 2 โนนรัง อำเภอชุมพวง 2559 นายค้ำ พิลาศรี
6 บ้านเขว้า 8 ประสุข อำเภอชุมพวง 2560 นายอภิสิทธิ์ สุรชาติเมธินทร์
11 บ้านตาจง 5 ตลาดไทร อำเภอชุมพวง 2560 (งบพัฒนาจังหวัด) นายพีระพรรณ แพงเพ็ง
12 บ้านโคกหินช้าง 4 สาหร่าย อำเภอชุมพวง 2560 (งบพัฒนาจังหวัด) นางลำใย นาคพิมพ์
13 บ้านประดู่ 3 โนนยอ อำเภอชุมพวง 2562 นางวิลัยวรรณ์ เที่ยงเทพ
14 บ้านเขว้า 7 โนนยอ อำเภอชุมพวง 2562 นายอำนาจ หงษ์ดี
15 บ้านดงน้อยพัฒนา 10 โนนยอ อำเภอชุมพวง 2562 นายสมร เพื่อนพิมาย
16 บ้านโนนขุย 1 หนองหลัก อำเภอชุมพวง 2562 นายถวิล  ม่วงทองหลาง
17 บ้านโนนรัง 1 โนนรัง อำเภอชุมพวง 2562 นางอรณิช อินทร์นอก
18 บ้านหนองตานา 13 ท่าลาด อำเภอชุมพวง 2562 นายสมภาร บรรหาร
19 บ้านประสุข 1 ประสุข อำเภอชุมพวง 2562 นายประจวบ สงนอก
20 บ้านเก่าตาดำ 5 สาหร่าย อำเภอชุมพวง 2562 นางรัตนา ทนิลรัมย์
21 บ้านหนองหว้า 2 สาหร่าย อำเภอชุมพวง 2562 นายวิชัย จันทร์ทรัพกา
22 บ้านหนองจิก 13 ตลาดไทร อำเภอชุมพวง 2562 นายสุนทร สุพรเงิน
23 บ้านวังทองพัฒนา 12 โนนตูม อำเภอชุมพวง 2562 นายบุญจันทร์ บำรุงนา
23 บ้านหนองไร่ 4 โนนตูม อำเภอชุมพวง 2562 (งบพัฒนาจังหวัด) นายเฉลิมพงค์ ปะทะเก
23 บ้านเขว้า 8 ประสุข อำเภอชุมพวง 2562 (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) นายอภิสิทธิ์ สุรชาติเมธินทร์
(Visited 144 times, 1 visits today)