ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ดาวน์โหลด

ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ.2555

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ.2547

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ดาวน์โหลด