คู่มือการใช้งานเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลด

คู่มือการบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2560-2564

ดาวน์โหลด

แผ่นพับวิธีการเสนอโครงการและขั้นตอนการชำระคืนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ดาวน์โหลด

คู่มือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

ดาวน์โหลด

คู่มือแนวทางการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ดาวน์โหลด

แนวทางการจัดตั้งกลุ่มและพัฒนากลุ่มอาชีพ

ดาวน์โหลด

แนวทางการดำเนินงาน-ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบล(ศอช.ต.)

ดาวน์โหลด

หนังสือ แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด