เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุสนับสนุนการสาธิตอาชีพตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ที่ นม0019/ว2950 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการฯ ลว.30 เม.ย.61

ดาวน์โหลด