โครงสร้างบุคคลากร

ตำแหน่งว่า จากการเกษียณอายุราชการ

พัฒนาการอำเภอชุมพวง

นายรวินท์ นวลดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลชุมพวงทั้งตำบล และตำบลหนองหลัก

นายภูชิช บูรพาชัชวาลย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลท่าลาด และตำบลโนนตูม

นายสามารถ อยู่คง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสาหร่าย ตำบลโนนรัง และตำบลตลาดไทร

อัตรากำลังว่าง

รอการบรรจุและแต่งตั้ง

นายพงษ์พัฒน์ เคนทวาย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลโนนยอ
และตำบลประสุข

นางสาววาสนา คำนิยม

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอชุมพวง

นางสาวสุมินตรา ขวัญดี

ลูกจ้างมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)
นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สร้างรากแก้วให้ประเทศ

นางสาวปัทมาภรณ์ สำราญจิต

เจ้าหน้าที่ชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกกองทุนหมู่บ้านอำเภอชุมพวง

นายธัญพิสิษฐ์ชัย คำมา

ลูกจ้างมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)
นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สร้างรากแก้วให้ประเทศ

(Visited 1,116 times, 1 visits today)