โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวเพ็ญโฉม สีแสด

พัฒนาการอำเภอชุมพวง

นายสามารถ อยู่คง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสาหร่าย ตำบลโนนรัง และตำบลตลาดไทร

นายพงษ์พัฒน์ เคนทวาย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลโนนยอ
และตำบลประสุข

นางสาวนภารัตน์ กัลธิยา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอตำบลชุมพวงทั้งตำบล และตำบลหนองหลัก

นายภูชิช บูรพาชัชวาลย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลท่าลาด
และตำบลโนนตูม

นางสาววาสนา คำนิยม

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอชุมพวง

นางสาวปัทมาภรณ์ สำราญจิต

เจ้าหน้าที่ชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกกองทุนหมู่บ้านอำเภอชุมพวง

(Visited 1,320 times, 1 visits today)