ประวัติความเป็นมา

                  อำเภอชุมพวง เดิมแยกออกมาจากอำเภอพิมาย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2499 และตั้งเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2502 อำเภอชุมพวงมีป่าสงวนเรียกว่า “ป่าดงชุมพวง” แต่เนื่องจากมีผู้บุกรุกเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีการปฏิรูปเมื่อปี พ.ศ. 2515 พื้นที่อำเภอบางส่วนจึงอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และได้มีการแจกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรแล้ว

                  ตำบลชุมพวง แยกจากอำเภอพิมายเป็นกิ่งอำเภอชุมพวงเมื่อปี พ.ศ. 2499 และ ตั้งเป็นตำบลชุมพวงเมื่อปี พ.ศ. 2502 ตำบลชุมพวงมีต้น "พลวง" มากจึงเรียกว่า "ชุมพวง" และกลายมาเป็นชื่อตำบลในที่สุด ซึ่งตำบลชุมพวงมีลำน้ำมูลไหลผ่าน นับว่าเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา

อำเภอชุมพวงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 1 เทศบาล 133 หมู่บ้าน

1. ตำบลชุมพวง (Chum Phuang)

2. ตำบลประสุข (Prasuk)
3. ตำบลท่าลาด (Tha Lat)
4. ตำบลสาหร่าย (Sarai)
5. ตำบลตลาดไทร (Talat Sai)
6. ตำบลโนนรัง (Non Rang)
7. ตำบลหนองหลัก (Nong Lak)
8. ตำบลโนนตูม (Non Tum)
9. ตำบลโนนยอ (Non Yo)                                                                                                10.เทศบาลตำบลชุมพวง (Chum Phuang)

(Visited 8,326 times, 1 visits today)