พช.ชุมพวง จัดการประชุมชี้แจงกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ฯโคกหนองนา

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสมจิตร สายชมภู พัฒนาการอำเภอชุมพวงได้จัดประชุมครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฏีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา  จำนวน 22 รายเพื่อทำความเข้าใจ วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขพร้อมทั้งชี้แจงการดำเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่อไป ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากครัวเรือนทั้ง 22 รายเป็นอย่างดี

(Visited 16 times, 1 visits today)