หนังสือแจ้งการจัดทำโครงการเสนอรับการสนับสนุนเงินทุนจากมูลนิธิไทย-เยอรมัน เพื่อการพัฒนา

ดาวน์โหลด

หนังสือแจ้งการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษตามโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ”

ดาวน์โหลด

หนังสือแจ้งการดำเนินโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด

หนังสือแจ้งกำหนดปิดการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2560

ดาวน์โหลด

หนังสือแจ้งการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2560

ดาวน์โหลด