การประกวดกิจกรรมในงานตลาดนัดชุมชนสุรินทร์ และมหกรรมเทศกาลของดีเมืองสุรินทร์

ดาวน์โหลด

ประกาศการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุรินทร์ ประเภทองค์กรสตรี

ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร นบพ. ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องการลาศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาราชการของข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2550

ดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหาร และการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2536 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539

ดาวน์โหลด