โครงสร้างบุคคลากร

นายสัญชัย ซาซุม

พัฒนาการอำเภอชุมพลบุรี

นางสาวยุพา ยอดสุรินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลชุมพลบุรี
และ ตำบลยะวึก

นายเจษฏา ปทุมชาติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลเมืองบัว
สระขุด

นายวรพนธ์ เนินงาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลไพรขลา

นางสาวณัฐชยา ฉัตรหลวง

อาสาพัฒนา รุ่นที่ 72
รับผิดชอบตำบลศรีณรงค์
และตำบลกระเบื้อง

นางสาววาสนา กัลยาฮุด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาหนองไผ่/หนองเรือ

นางสาวอรุณณี ระย้าย้อย

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

(Visited 906 times, 1 visits today)