นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ “โคก หนอง นา โมเดล” และให้กำลังใจนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ “โคก หนอง นา โมเดล” และให้กำลังใจนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​
♦️ วันที่ 10 ก.พ 64 เวลา 13.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ “โคก หนอง นา โมเดล”
♦️​ ลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ระดับตำบล (CLM) ณ.บ้านไร่สวนเพชร ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล นายประมวลทรัพย์ สร้อยแสง บ.โนนสาย ม.5 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
โดยมีคุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ (ประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ) พร้อมทีมงาน Earth Safe ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การทำเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งช่องทางการตลาดในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูป สู่ตลาดสากล
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.), นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (นพร), กลุ่มข้าวอินทรีย์, ผู้นำชุมชน, ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน,เครือข่ายกลุ่มองค์กร, เกษตรกร ในพื้นที่ ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ใน ในการดำเนินกิจกรรมโคก หนอง นา ในพื้นที่
❇️ นายนิวัติ น้อยผาง กล่าวว่า การติดตามความก้าวหน้าและแนวทางในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รวมถึงเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ รวมถึงเป็นการเก็บข้อมูลพื้นที่ฯ ส่งเสริมให้ครัวเรือนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เรียกได้ว่า“พช.All in One” สามารถปฏิบัติหน้าที่หลายมิติได้ในสิ่งเดียวกัน ความเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดสู่ OTOP ซึ่งโคกหนองนาโมเดลต้องเริ่มจากคนที่มีจิตอาสา มีใจรัก จะสามารถพึ่งพาตนเองและครอบครัวได้ กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการทำMOUกับมูลนิธิ Earthsafe ในการทำเกษตรกรรมในพื้นที่โคกหนองนาโมเดล ส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการดูแลพืชผัก ต้นไม้ เพื่อต่อยอดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทำให้กิจกรรมโครงการนี้เกิดความยั่งยืนต่อไป ให้ความรู้ของแต่ละคนเป็นองค์ความรู้ของมนุษยชาติ จากนั้นได้แลกเปลี่ยนรู้กับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ด้านความเข้าใจถึง หลักการโคก หนอง นา การทำจุลินทรีย์จาวปลวก เพื่อปรับสภาพพื้นดิน การทำเชื้อราโนมูเรีย มีคุณสมบัติฆ่าหนอนผีเสื้อได้เกือบทุกชนิด
❇️ นายวสันต์ ชิงชนะ กล่าวว่าจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” มีเป้าหมายการดำเนินการกว่า 1,953 แปลง (งบเยี่ยวยาสถานการณ์โควิ-19 1,313 แปลงและงบตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน 640 แปลง) และ งบจากการร่วมกันบริจาค โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในคณะนั้น(ปี 2563) ได้จัดทำโครงการอีก 76 แปลง รวมแล้วจังหวัดสุรินทร์จะมีพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” กว่า 2,029 แปลง โดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์เป็นต้นแบบของการทำเกษตรอินทรีย์ นำโดยท่านเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คนที่ 45 สามารถพลิกที่ชีวิตเกษตรกร ที่จะสามารถเรียนรู้ ทำไปเรียนรู้ไป พัฒนาตนเอง ก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างมั่นคง
(Visited 13 times, 1 visits today)