ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว​ เพื่อ​สร้าง​ความมั่นคง​ทาง​อาหาร​.

ปลูกพืช ปลูก​ผัก ปลูกรัก กับ พช.
🌱ครัวเรือน บ้านไทรงาม หมู่17 ต.เมืองบัว ร่วมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว​ เพื่อ​สร้าง​ความมั่นคง​ทาง​อาหาร​
🥦ปลูกผักปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ​ สร้างความเอื้อเฟื้อ​ เกื้อกูลแก่ชุมชน สังคมเป็นสุข
(Visited 6 times, 1 visits today)