สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพลบุรี

จังหวัดสุรินทร์

นายภาณุวิชญ์ พันพละ

พัฒนาการอำเภอชุมพลบุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม
การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม
โครงการแผนและการทำงาน