ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

การประกวดกิจกรรมในงานตลาดนัดชุมชนสุรินทร์ และมหกรรมเทศกาลของดีเมืองสุรินทร์

ดาวน์โหลด

ประกาศการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุรินทร์ ประเภทองค์กรสตรี

ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร นบพ. ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องการลาศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาราชการของข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2550

ดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหาร และการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2536 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

หนังสือแจ้งการจัดทำโครงการเสนอรับการสนับสนุนเงินทุนจากมูลนิธิไทย-เยอรมัน เพื่อการพัฒนา

ดาวน์โหลด

หนังสือแจ้งการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษตามโครงการ “ธงฟ้าประชารัฐ”

ดาวน์โหลด

หนังสือแจ้งการดำเนินโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด

หนังสือแจ้งกำหนดปิดการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2560

ดาวน์โหลด