ความเป็นมาของอำเภอ

ประวัติศาสตร์การจัดตั้งอำเภอ

    อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแยกจากพื้นที่ตำบลบ้านควนมุด ตำบลบ้านชะอวด อำเภอชะอวด และตำบลควนหนองคว้า ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลสามตำบล และตำบลนาหมอบุญ อำเภอร่อนพิบูลย์ ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวเดิมเป็นพื้นที่ที่มีความกันดาร และห่างไกลจากอำเภอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปัญหาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จึงมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไขดดยเร่งด่วน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การปกครอง อาชีพ สังคมวิทยา และการให้บริการประชาชน จึงมีการขอจัดตั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นอำเภอจุฬาภรณ์(กรณีพิเศษ) พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเมื่อวันที่ 29  มกราคม  2537 และได้รับพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้พระนาม ศาศตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นชื่ออำเภอ เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง และความสะดวกของประชาชน โดยเริ่มเปิดบริการแก่ประชาชนเมื่อ    วันที่ 7 มีนาคม 2537

  พื้นที่บริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ปัจจุบันคือ ตำบลสามตำบล โดยมีประวัติ สามตำบล ว่ามาจาก สามวังได้แก่ วังฆ้อง วังใส  และวังนาหมอบุญ โดย "วังฆ้อง" เป็นที่ประทับของหม่อมเณรใหญ่ หม่อมเณรน้อย และหม่อมไชยพลบาล "วังใส" เป็นที่ประทับของหม่อมไพนารถ และ"วังนาหมอบุญ" เป็นที่ประทับของหม่อมบุญหรือหม่อมไพบูลย์ ทั้งสามวังเป็นที่ประทับของเชื้อพระวงศ์และเจ้านายชั้นสูงที่ได้หลบหนี อพยพมาบุกเบิกตั้งถิ่นฐานยังบริเวณนี้ เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าเมื่อปี พ.ศ.2310  

 

(Visited 3,937 times, 1 visits today)