สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุฬาภรณ์ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”

นางสาวนิชาภา ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านกาโห่เหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ ดาวน์โหลดและเข้าใช้แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” เพื่อขับเคลื่อน Big Data  กรมการพัฒนาชุมชนเป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการเพื่อการพัฒนาชุมชนได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้   เพิ่มความรู้ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ผ่าน 11 Feature ที่สำคัญ

(Visited 9 times, 1 visits today)