พช.จุฬาภรณ์”จัดประชุมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

นางสาวนิชาภา ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้จัดประชุมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมุ่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน  ณ บ้านกาโห่เหนือ หมู่ที่ 4  ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์

(Visited 7 times, 1 visits today)