พช.จุฬาภรณ์ “ประชุมโครงการส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน” (กขคจ.)

นางสาวนิชาภา  ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย นางปราชญา กิตติวรานนท์ และนางธนัชพร เจนวิทยารักษ์          เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์  ประชุมโครงการส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและนำเงินไปประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดรายได้ ณ บ้านนาหมอบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 12 times, 1 visits today)