พช.จุฬาภรณ์” ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนการใช้บริการแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชนแก่กลุ่มองค์กรสตรีอำเภอจุฬาภรณ์”

นางสาวนิชาภา ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนพร้อมนักศึกษา   ฝึกประสบการณ์ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” แก่กลุ่มองค์กรสตรี เพื่อขับเคลื่อนงาน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน

แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” เป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการเพื่อการพัฒนาชุมชนได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหา คุณภาพชีวิต ประชาชน ผ่าน 11 Feature ที่สำคัญ สามารถดาวน์โหลดและใช้บริการได้ที่ ระบบปฏิบัติการ Android : https://bit.ly/3g7ilJ8 ระบบปฏิบัติการ iOS และเว็บไซต์ : http://report1.cdd.go.th/click/

(Visited 10 times, 1 visits today)