พช.จุฬาภรณ์”ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอจุฬาภรณ์”

นางสาวนิชาภา ปานอ่อน พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนพร้อมนักศึกษา   ฝึกประสบการณ์ ได้ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอจุฬาภรณ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนาบทบาทสตรีในการนำเงินทุนหมุนเวียนไปประกอบอาชีพและการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เพิ่มตามเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(Visited 5 times, 1 visits today)