สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุฬาภรณ์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวนิชาภา ปานอ่อน

พัฒนาการอำเภอจุฬาภรณ์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน