วันที่ 12 มี.ค. 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอชื่นชม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “รวมพลังสตรีไทย เนื่องในวันสตรีสากล” อำเภอชื่นชม ประจำปี 2563 ณ หอประชุมอำเภอชื่นชม โดยมีนายชูชาติ ภู่แก้ว นายอำเภอชื่นชม ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกพสม. ทุกหมู่บ้าน จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 300 คน โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีขององค์กรสตรี ให้สตรีมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานรักษาอนุรักษ์ผ้าไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และเป็นการแสดงความสำเร็จของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย 1) เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรสตรี และรณรงค์ให้สตรีใส่ผ้าไทย 2)มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น ประจำปี 2563 3)การจัดแสดงความสำเร็จของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การแสดงสินค้า/จำหน่าย ผลิตภัณฑ์กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสินค้า otop จำนวน 13 บูธ ยอดจำหน่ายรวม 15,650 บาท 4)ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 และการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผลิตได้จำนวน 402 ชิ้น และได้แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 5)การประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน โดยทีมชนะเลิศคือทีมสตรีชื่นชม

วันที่ 19 ก.พ. 63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชื่นชม ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายชูชาติ ภู่แก้ว นายอำเภอชื่นชมเป็นประธาน ฯ พิจารณาโครงการประเภทเงินหมุนเวียน ๓ โครงการ เป็นเงิน 240,000 บาท และวางแผนการดำเนินงานในวันสตรีสากล ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม