โครงสร้างบุคคลากร

นางปนัดดา แก้วมณี

พัฒนาการอำเภอชื่นชม

นางสาวบุษบา พรกุณา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ตำบลเหล่าดอกไม้และตำบลหนองกุง

นางสาวเจตนา ด้วงคำภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ตำบลชื่นชมและตำบลกุดปลาดุก

นางสาวสุปรียา ศรีมุงคุล

อาสาพัฒนา

(Visited 389 times, 1 visits today)