โครงสร้างบุคคลากร

นายปรีชา โม้ตา

รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอชื่นชม

นางดวงใจ ปะกิระคะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกุดปลาดุก,ชื่นชม

ประณีต วิริศมาหรา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลตะเคียนทอง

เมืองทิพย์ นครศรีชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลแห่งหนึ่ง

พิมพ์จิต เลเซอร์เจ็ท

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

คอมพิวเตอร์ ประมวลผล

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

เครือข่าย สังคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลแห่งหนึ่ง

ทำไม เพียรกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

(Visited 127 times, 1 visits today)