ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ชื่นชม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่เล็กที่สุดและมีประชากรน้อยที่สุดของจังหวัดมหาสารคาม  อำเภอชื่นชม เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเชียงยืน ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอชื่นชม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอชื่นชม โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

อำเภอชื่นชมตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้

การแบ่งเขตปกครอง

อำเภอชื่นชมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ชื่นชม (Chuen Chom) 11 หมู่บ้าน
2. กุดปลาดุก (Kut Pla Duk) 15 หมู่บ้าน
3. เหล่าดอกไม้ (Lao Dok Mai) 11 หมู่บ้าน
4. หนองกุง (Nong Kung) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอชื่นชมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลกุดปลาดุก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดปลาดุกทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลหนองกุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกุงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลชื่นชม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชื่นชมทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าดอกไม้ทั้งตำบล

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอชื่นชม

(Visited 417 times, 1 visits today)