🌸ชื่นชม ถิ่นคนดี…สพอ.ชื่นชม “ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อค้นหาผู้เสพผู้ติด Re- X-Ray ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้าน ตำบลกุดปลาดุก”

🗓วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

💥 นางปนัดดา แก้วมณี พัฒนาการอำเภอชื่นชม มอบหมายให้ นางสาวเจตนา ด้วงคำภา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่พร้อมชุดปฏิบัติการในการค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดประจำตำบลกุดปลาดุก ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อค้นหาผู้เสพผู้ติด Re- X-Ray ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้าน ตำบลตามแผนปฏิบัติ ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านนาฝาย ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม

📌 ณ วัดบ้านนาฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม

#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeforGood
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน_ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#WorldSoilDay #วันดินโลก #อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน #soilswherefoodbegins
#GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม_มหาสารคาม

(Visited 6 times, 1 visits today)