🌸🥬ชื่นชม ถิ่นคนดี…สพอ.ชื่นชม “รณรงค์ เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอชื่นชมให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 2566”

🗓️ วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

⭐️ นางปนัดดา แก้วมณี พัฒนาการอำเภอชื่นชม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา (อสพ.) และผู้นำ อช. ร่วมกันติดตั้งป้ายรณรงค์และเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอชื่นชม ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2566

📌 ณ ที่ว่าการอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน_ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม_มหาสารคาม

(Visited 12 times, 1 visits today)