🌸🥬ชื่นชม ถิ่นคนดี…สพอ.ชื่นชม “ประชุมผูู้นำ อช. อำเภอชื่นชม”

🗓️ วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.

⭐️ นางปนัดดา แก้วมณี พัฒนาการอำเภอชื่นชม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำ อช. อำเภอชื่นชม ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน โดยมีเนื้อหา ดังนี้
1. แนะนำข้าราชการ (ย้าย) มาใหม่
2. การจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.2ค
3. การขับเคลื่อนกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
4. การรณรงค์แต่งกายผ้าไทย
5. การขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. การจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด
7. การพิจารณาเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน

📌 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน_ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม_มหาสารคาม

(Visited 11 times, 1 visits today)