🌸ชื่นชม ถิ่นคนดี…สพอ.ชื่นชม มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ครัวเรือนยากจน ตามระบบ TPMAP ตำบลกุดปลาดุก

🗓วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.

นางอรวรรณ นุตะดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน ปกครองอำเภอชื่นชม รักษาราชการแทนนายอำเภอชื่นชม นายภัทรพงศ์ โสใหญ่ ผู้จัดการ ธกส.สาขาชื่นชม และนางปนัดดา แก้วมณี พัฒนาการอำเภอชื่นชม พร้อมด้วยทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกุดปลาดุก ติดตาม สนับสนุนให้ความช่วยเหลือครัวเรือตกเกรณฑ์ TPMAP ปี 2565 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 ราย ได้แก่ มิติด้านการศึกษา นางสาวสรัสวดี กันคำแหง เลขที่ 27 ม.10 บ้านหนองกุงใต้ และมิติด้านรายได้ นางประชัน ทันศรี เลขที่ 56 ม.4 บ้านหนองแสง ต.กุดปลาดุก
กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
(1) กิจกรรมติดตามการแก้ไขปัญหามิติด้านการศึกษา และมิติด้านรายได้
(2) กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจในการสู้ชีวิตและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
(3) กิจกรรมให้การสงเคราะห์ โดยมอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม โดยได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว เครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่มจาก ธกส.สาขาชื่นชม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม และสัสดีอำเภอชื่นชม

***************

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน_ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม_มหาสารคาม

(Visited 17 times, 1 visits today)