🌸ชื่นชม ถิ่นคนดี…สพอ.ชื่นชม “ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อค้นหาผู้เสพผู้ติด Re- X-Ray ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้าน ตำบลกุดปลาดุก”

🗓วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.

💥 นางปนัดดา แก้วมณี พัฒนาการอำเภอชื่นชม มอบหมายให้ นางสาวเจตนา ด้วงคำภา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่พร้อมชุดปฏิบัติการในการค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดประจำตำบลกุดปลาดุก ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อค้นหาผู้เสพผู้ติด Re- X-Ray ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้าน ตำบลตามแผนปฏิบัติ ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม
📌 ณ ศาลาประชาคม บ้านกุดปลาดุกใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน_ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม_มหาสารคาม

(Visited 12 times, 1 visits today)