🌸ชื่นชม ถิ่นคนดี…สพอ.ชื่นชม นำทีมคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเจริญสุข ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด บ้านดอนงัว อำเภอบรบือ”

🗓วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

💥 นางปนัดดา แก้วมณี พัฒนาการอำเภอชื่นชม มอบหมายให้ นางสาวบุษบา พรกุณา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวเจตนา ด้วงคำภา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และอาสาพัฒนา นำทีมคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 11 ตำบลชื่นชม จำนวน 10 คน ศึกษาการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด

📌 บ้านดอนงัว หมู่ที่ 1 ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ

⭐️ โดยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดอนงัว ได้บรรยายเนื้อหา เกี่ยวกับความเป็นมา การก่อตั้งกองทุนฯ การคัดเลือกและจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรม/ขั้นตอน/เป้าหมาย การสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ผลสำเร็จของการดำเนินงานจากการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และขั้นตอนพิธีแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน_ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม_มหาสารคาม

(Visited 11 times, 1 visits today)