ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชื่นชม ครั้งที่ 5/2563

เข้าชม 25 ครั้ง

✨วันที่ 28 พ.ค. 63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชื่นชม ครั้งที่ 5/2563 โดย นายสมชาย วุฒิชัยกุล นายอำเภอชื่นชม มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ อัญชุลี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครองอำเภอชื่นชม เป็นประธาน ฯ
✨คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชื่นชม ร่วมกันพิจารณารับรองการพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกู้เงินที่เข้าหลักเกณฑ์ จำนวน 15 ราย และแจ้งการติดตามหนี้ค้างชำระ จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 25 times, 1 visits today)