ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดจ้างทำของตามโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ในการสร้างเอกลักษณ์ของตลาด

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ศจพอ. (ครั้งที่ 4)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อวัสดุโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน ศจพอ. (ครั้งที่ 4)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

ที่ มท 04012/ว.1150 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี(29/08/2559)

ไม่มีไฟล์