ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2566 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดจ้างทำเอกสารการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชื่นชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับไตรมาสที่ 1 – 2 (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจัดจ้างทำของตามโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ในการสร้างเอกลักษณ์ของตลาด

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

ที่ มท 04012/ว.1150 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี(29/08/2559)

ไม่มีไฟล์