ข่าวประชาสัมพันธ์

นางปนัดดา แก้วมณี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอชื่นชมอำเภอชื่นชม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ประกาศ

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคครัวเรือน และเอกชนผ่านกิจกรรมการพัฒนาสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน พื้นที่ต้นแบบแปลงนางรัศมี กองเพชร

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคครัวเรือน และเอกชนผ่านกิจกรรมการพัฒนาสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน พื้นที่ต้นแบบแปลงนางขันทอง ฐาโอษฐ์

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคครัวเรือน และเอกชนผ่านกิจกรรมการพัฒนาสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน พื้นที่ต้นแบบแปลงนางสมควร โพธิ์นอก

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก สำหรับการจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคครัวเรือน และเอกชนผ่านกิจกรรมการพัฒนาสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน พื้นที่ต้นแบบแปลงนางสาวประยงค์ เลพล