ข่าวประชาสัมพันธ์

นางปนัดดา แก้วมณี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอชื่นชมอำเภอชื่นชม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน