ประวัติความเป็นมา

 

 

       อำเภอชนแดนเดิมเป็นท้องที่ส่วนหนึ่งของอำเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตรเมื่อมีราษฎรอพยพมาตั้งบ้านเรือนในระหว่างเขตแดนมากขึ้นจึงเรียกว่าหมู่บ้านชนแดน ต่อมาทางราชการได้พิจารณาจัดตั้งเป็นตำบลในเขตปกครองของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เนื่องจากท้องที่ตำบลชนแดนอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอมาก ยากแก่การดูแลทุกข์สุขของราษฎร กระทรวงมหาดไทยจึงยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเมื่อ พ.ศ.2460 ประกอบด้วยตำบลชนแดนตำบลท่าข้าม ตำบลดงขุยและได้โอนท้องที่ตำบลวังโป่ง อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก มารวมขึ้นกับกิ่งอำเภอชนแดน รวม 4 ตำบล เมื่อมีราษฎรหนาแน่นมากขึ้นทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอชนแดน ตามพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2499 โดยเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นอยู่กับจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ที่ตั้งของอำเภอชนแดน


        อำเภอชนแดนตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังโป่ง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และอำเภอหนองไผ่
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน (จังหวัดเพชรบูรณ์) อำเภอหนองบัว (จังหวัดนครสวรรค์) และอำเภอดงเจริญ (จังหวัดพิจิตร)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอดงเจริญและอำเภอทับคล้อ (จังหวัดพิจิตร)

 

 

 

 

อำเภอชนแดนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 ตำบล 139 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ชนแดน         (Chon Daen)                   6. บ้านกล้วย         (Ban Kluai)  
2. ดงขุย         (Dong Khui)                   7. ซับพุทรา         (Sap Phutsa)  
3. ท่าข้าม         (Tha Kham)                   8. ตะกุดไร         (Takut Rai)  
4. พุทธบาท         (Phutthabat)                   9. ศาลาลาย         (Sala Lai)  
5. ลาดแค         (Lat Khae)
(Visited 9,905 times, 2 visits today)