การประชุมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น.

นางอมรรักษ์  วงศ์ษา พัฒนาการอำเภอชนแดน ดำเนินการประชุมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

(Visited 7 times, 1 visits today)