โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและประเมินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น.

นางอมรรักษ์  วงศ์ษา พัฒนาการอำเภอชนแดน มอบหมายให้นายฤทธิชัย  ขุนโยธา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและประเมินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ครั้งที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนฯ ณ โรงแรมบูรพา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

(Visited 5 times, 1 visits today)