โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น.

สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลชนแดน เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนฯ  มีความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการของกลุ่มให้ประสบความสำเร็จ  ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 3 โรงแรมบูรพา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

(Visited 6 times, 1 visits today)